×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

CO JE PARAVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A PROČ JE PRO TRENÉRA DŮLEŽITÁ?

Stejně jako se na celkové komunikaci podílí slova či řeč těla, podílí se na ní i řada dalších aspektů spadajících pod paraverbální komunikaci. Mezi tyto aspekty lze zařadit hlas, jeho barvu, výšku i hloubku, stejně jako tempo naší řeči či intonaci, kterou hovoříme.

Remland (2017) hlas ve vztahu ke komunikaci popsal následovně: „Díky hlasu můžeme zdůraznit význam slov, přerušit řeč, anebo také změnit rytmus toho, co říkáme. Pakliže chceme, aby nám ostatní rozuměli, musíme se naučit pravidla proslovu stejně, jako jsme se naučili gramatiku.“ Studie (Zuckermann & Driver, 1989; Zuckermann & Miyake, 1993) také dokazují, že lidé, kteří při svém verbálním projevu svým hlasem rezonují, mají jej níže položený a méně monotónní, vykazují v míře oblíbenosti, dominance, důvěry, úspěchu či svědomitosti mnohem vyšší známky než ti, kteří mluví monotónně výše položeným hlasem.
Na výše uvedeném grafu můžeme zaznamenat rozdíly v hlasové intonaci v průběhu mluveného slova. U křivky označené jako seeking rapport (což můžeme chápat jako „podbízení se“) lze jasně zaznamenat nejen vyšší položení hlasu než u neutral rapport či breaking rapport, ale především s očekávaným koncem mluveného slova ještě jeho následný nárůst. Jak už bylo naznačeno, tento styl mluvy není považován za dominantní či důvěryhodný. Naopak breaking rapport („navozující vztah“), tedy projev, při němž máme hlas položený mnohem níže a který s očekávaným koncem věty (především v případě otázky) ještě klesá, je považován za dominantnější a navozující důvěru. Je typický pro vojenské prostředí.

Už pouhou třešničkou na dortu je skutečnost, že všichni prezidentští kandidáti v USA od roku 1960 až do 2000, kteří volby nakonec vyhráli, měli níže položený hlas. Tento fakt lze pak vztáhnout také na další vítěze voleb, jako byli Barrack Obama (vyhrál nad McCainem), Donald Trump (vyhrál nad Clintonovou).

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.